रूबाई-शतक
डॉ0 मिर्ज़ा हसन नासिर
मूल्य रू 50/- (डाक व्यय अतिरिक्त)
 
आओ राम 
 
 
 योगेश दयालु 
मिशन अम्बेडकर(मासिक)
 राखी जाटव
मूल्य रू 10/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

भारतीय जैन मिलन समाचार(मासिक)
 वीर सुमत प्रसाद जैन
मूल्य रू 15/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

उद्गार
 श्रीरमन
मूल्य रू 25/- (डाक व्यय अतिरिक्त)


(c) 2003-2004 All rights reserved
Software Techno Center(STC),India